Cultuur

Onder cultuureducatie verstaan we alle activiteiten die gericht zijn op ervaren, beleven, waarnemen, reflecteren, begripsvorming en toepassen met betrekking tot audiovisuele beleving, muzikale vorming, beeldende vorming,  dans en drama activiteiten en kennismaking met het cultureel erfgoed.  
 
Door middel van cultuureducatie maken de kinderen kennis met de verschillende uitingen van kunst en cultuur, leren zich hiervoor open te stellen en geven daaraan betekenis. Ze ontwikkelen hun eigen creativiteit en talenten, culturele en lichamelijke ontwikkeling en sociaal gedrag. Hierbij gaat het om het uitdrukken van eigen gevoelens en gedachten, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het verantwoordelijk en respectvol met elkaar omgaan.