Medezeggenschapsraad

Meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, ouders en personeel kunnen hiervoor toetreden tot de medezeggenschapsraad (MR). Beide hebben het wettelijk recht om mee te praten over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een MR te hebben waarin ouders als personeel zitting hebben.
 

Op dit moment kent de MR de volgende leden:

Claudia Roelofs

Leerkracht

Voorzitter 

Saskia Winter

Leerkracht

Lid

Mirjam Timmermans

Leerkracht 

Lid

Robin van den Oudenrijn

Ouder

Lid

jelmer Timmer

Ouder

Lid

Jamie Huizing

Ouder

Secretaris 

 

Wat zijn de bevoegdheden van een medezeggenschapsraad?

Een MR heeft vijf bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere bevoegdheden.

 1. Informatierecht
  Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de (G) MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval schriftelijk de begroting en bijbehorend beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan de MR wordt vastgelegd, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.
 2. Recht op overleg
  De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding apart overleg wenst dan moeten ten de tweederde van de leden van de MR en de gros van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een geheel van belang, maar dan ten aanzien van zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn.
 3. Initiatiefrecht
  Het initiatiefrecht houdt in dat de (G) MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren.
 4. Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht dat wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR is vastgelegd, of het kan vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
 5. Adviesrecht
  Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vast ingesteldegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast neerleggen.

 

Waarover praat de MR?

Veel onderwerpen worden door of met de MR besproken. Daarbij kunt u denken aan zaken als: geldbesteding, gebouwen en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, schooltijden en verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, nieuwe onderwijsmethodes, veiligheid op school en de invoering van ICT.
 

Relaties

Een MR heeft relaties met diverse organen rond de verschillende scholen. Er is veel contact met de directies van de verschillende scholen over alle relevante onderwerpen. Op uitnodiging neemt de directe zitting in het reguliere overleg van de MR. Naast de directie is er ook een directe relatie met de GMR. In de GMR ouders nemen en leerkrachten zitting om te praten over het bovenschoolse beleid. De GMR is dan ook de gesprekspartner van de Stichting Bijeen waaronder onze scholen vallen.
 

Verschillende websites

Daarnaast is er uiteraard ook veel informatie op het internet te vinden over de MR en de rol hiervan. Hieronder een aantal websites die u kant raadplegen voor het vinden van meer informatie.
www.minocw.nl  - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
www.voo.nl  - Vereniging voor Openbaar Onderwijs
www.ouders.net  - landelijke vereniging voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het christelijk onderwijs 
www.infowms.nl  - Informatie over de WMS
 

Meer informatie

Neem voor informatie van vragen contact op met de MR via een van de boven genoemde ouders van leerkrachten op uw school. U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. De data waarop wordt vergaderd staan ​​op deze website.