Openbare school


Openbare basisschool De Schuthoek is een open school waar het onderwijs zo is ingericht dat het zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind en we willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind.  Dit alles vervat in een positief pedagogisch klimaat, dat het welbevinden van het kind bevordert en het komen tot goede prestaties stimuleert.
 

De Schuthoek: een openbare school

Het team van De Schuthoek wil in samenspraak met ouders en kinderen daadwerkelijk inhoud geven aan het begrip openbaar. Het duidelijkst is dat terug te vinden in het pedagogische klimaat op de school. De volgende hoofdbegrippen spelen daarbij een rol:


Uitgangspunten

De Schuthoek staat voor:


De onderwijskundige lijn

De voornaamste kernpunten daarvan zijn:

In de groepen 1 en 2 werken we rondom wisselende thema’s die in de belevingswereld van onze kinderen liggen. Er worden geen cito toetsen afgenomen, maar we werken met de leerlijnen van ParnaSsys en daarvan hanteren we de observatielijsten zodat we exact kunnen nagaan waar de onderwijsbehoefte van iedere kleuter zit. 

Dat betekent voor de leerkrachten dat zij uit moeten gaan van praktische leersituaties, waarbij de kinderen geprikkeld worden tot leeractiviteiten met een rijk gevarieerd aanbod. Een leerkracht volgt een kind nauwlettend. Niet elk kind doet hetzelfde. In de praktijk uit zich dat in thema’s en diverse wisselende hoeken.

In de groepen 1 en 2 werken we met planborden. De kinderen kiezen zelf een activiteit. Daarnaast wordt er ook  gewerkt met een weektaken.

Vanaf groep 3 werken we in alle groepen ook met een planning ; dagtaak en in een later stadium een weektaak.

Het zelfstandig werken gebeurt met een blokje op tafel van niet storen,een vraag stellen en hulp geven. Na een instructie is er in alle groepen een herinstructietafel. We werken in alle groepen met het zogenaamde EDI model (expliciete directe instructie)

De leerkracht heeft deze de organisatie zo voorbereid, zodat er optimale hulp kan worden geboden. De planning voor de week is door iedere leerkracht uitgewerkt.

Naast het zelfstandig werken zijn er ook cooperatieve werkvormen. Kinderen werken functioneel samen met tweetallen of viertallen om op deze wijze een andere manier van leren te leren. Ook wordt hiermee de samenwerking onderling bevordert. 

We willen kinderen leren zelfstandig in teamverband te werken. Ze zijn in interactie met elkaar; op een gelijkwaardige wijze. De activerende didactiek is een belangrijke benadering; kinderen leren pas echt wanneer ze actief betrokken en uitgedaagd worden. 

Uitgebreide informatie ontvangt u ook van de directeur bij het kennismakingsgesprek en rondleiding door een van onze scholen. 

Pedagogisch klimaat

De kenmerken van een pedagogisch klimaat zijn:

Als een kind zich veilig voelt op school en goed in zijn vel zit zal het zich evenwichtig ontwikkelen en goed gaan presteren.

De school heeft hierin een duidelijke rol en zal de voorwaarden daartoe moeten scheppen: