Leerlingenraad


De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 7 en 8.


Elke leerling van groep 7 en 8 kan zich kandidaat stellen. De leerlingenraad wordt zo samengesteld dat uit elke groep 7 of 8 twee leerlingen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. Ieder jaar worden de verkiezingen georganiseerd. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen dan hun stem uit. De stemming gebeurt geheim. De gekozen raad kiest een voorzitter en een secretaris. De leerlingen van de raad krijgen vóór het eerste overleg van één van de leerkrachten die de leerlingenraad begeleid uitvoerige uitleg over hun taken en verantwoordelijkheden. Die leerkracht woont ook de eerste vergadering bij. Een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in.

De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren.
De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
• praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
• een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) organiseren
• de sfeer op school bespreken en verbeteren
• de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
• initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

De leerlingenraad van OBS De Schuthoek bestaat uit de volgende kinderen:

Groep 7: Oscar Anthonisse, Rosalie Bulthuis, Babet Wittering, Loïs van Nuil 


Groep 8: Tes Dijkhuis, Fae Schoenmakers, Celysa Benjamins

 

Begeleiding dit jaar vindt plaats door de leerkrachten:
Juf Gerina en meester Sven
 

Zie voor het volledige beleidsplan de volgende link: Beleidsplan leerlingenraad.