Visie & missie


Elk kind ontwikkelt in het leven zijn/haar eigen talenten. Wij streven ernaar om deze talenten optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Dit doen wij vanuit vijf speerpunten:  

Vakspecialisatie

Wanneer we graag de talenten van onze leerlingen willen benutten vinden we het belangrijk om ook de talenten van onze leerkrachten maximaal in te zetten. Veel leerkrachten hebben in de afgelopen jaren een vakspecialisatie gevolgd of volgen deze momenteel. We streven ernaar om leerkrachten te laten rouleren in groepen om zo als vakdocent een vak als geschiedenis, muziek, beeldende vorming, natuur, aardrijkskunde, begrijpend lezen of gym aan te bieden. Kinderen raken nog enthousiaster door een leerkracht met een specialisatie.
 

Ondernemen

Wij vinden dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met leren ondernemen. Wat is er voor nodig om een onderneming te starten? Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een voorstelling, een restaurant, een winkeltje of een museum. Je kunt hierover praten, maar het zelf ervaren is natuurlijk veel leuker. Elk schooljaar onderneemt iedere groep een activiteit in het kader van het ondernemen. De kinderen kiezen daarbij een rol die bij hen past. Zo worden de talenten van de individuele kinderen tijdens deze projecten optimaal ingezet.

 

21e eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden zijn 11 competenties die leerlingen nodig hebben om in de maatschappij van de toekomst te kunnen functioneren. Centraal staat hierin de digitale geletterdheid. De competenties staan met elkaar in verband, overlappen elkaar en vullen elkaar aan. Leerlingen van nu gebruiken (toekomstige) digitale middelen om te kunnen communiceren, functioneren en nieuwe ontdekkingen te doen. Kinderen van de 21e eeuw leren anders. Digitaal onderwijs is de realiteit en wij als basisschool willen de kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en hierin hun talenten laten ontdekken.


Cultuur

Onder cultuureducatie verstaan we alle activiteiten die gericht zijn op ervaren, beleven, waarnemen, reflecteren, begripsvorming en toepassen met betrekking tot audiovisuele beleving, muzikale vorming, beeldende vorming,  dans en drama activiteiten en kennismaking met het cultureel erfgoed.  
 
Door middel van cultuureducatie maken de kinderen kennis met de verschillende uitingen van kunst en cultuur, leren zich hiervoor open te stellen en geven daaraan betekenis. Ze ontwikkelen hun eigen creativiteit en talenten, culturele en lichamelijke ontwikkeling en sociaal gedrag. Hierbij gaat het om het uitdrukken van eigen gevoelens en gedachten, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het verantwoordelijk en respectvol met elkaar omgaan.
 

Sport

Onze school heeft het certificaat Gezonde School “Bewegen en Sport”. Wij vinden het dan ook van groot belang dat kinderen voldoende worden uitgedaagd om te bewegen. Dit door middel van de lessen bewegingsonderwijs die aangeboden worden door onder andere de vakleerkracht. Tevens stimuleren wij de kinderen tot deelname aan sporttoernooien, zoals: voetbal-, knotshockey-, trefbal- en handbaltoernooien. Ook talentontwikkeling m.b.t. sport bieden wij een podium.